september 6. 2022

Vad är RSU?

Här går vi in i detalj på det mest kraftfulla inlåsningselementet inom incitamentsprogram – RSU.

 

Motivera nyckelpersoner i både goda och dåliga tider

Options usually have an vesting period, as well as an expiration date. The employee must exercise the option in the period between the vesting date and the expiration date. The option also has an exercise price (also often called a redemption price and strike), which is a pre-agreed price for which the shares can be purchased. It is usually a condition that the employee works in the company from the option is granted until an vesting date (vesting date) in order to have earned the right to the option. This means that the participant as a general rule does not lose the option if he / she quits after this. The employee can exercise this right from the time of vesting until the options expire.

En RSU – eller ett löfte om en kostnadsfri aktie någon gång i framtiden – är en typ av incitamentsprogram.

 

En Restricted Share Unit (RSU) är som en option med ett inlösenpris om noll kronor (eventuellt endast aktiens nominella värde), vilket innebär att rätten att erhålla aktierna beviljas genom ett avtal. Aktierna kan dock inte disponeras förrän de överlåtits till den anställda på det överenskomna datumet. Det innebär att RSU innefattar samma element som en option, men när optionen förlorar sin incitamentseffekt på en svag marknad kommer RSU att behålla sin motiverande effekt, eftersom den hela tiden är ”in the money”. Så länge företaget har ett visst värde kommer en RSU oavsett ha ett visst värde vid inlösen.

 

Innan de stora finansskandalerna i företag som Enron och WorldCom i USA i mitten av 2000-talet var aktieoptioner den mest populära formen av incitamentsprogram. Skandalerna och flera fall av skattebedrägeri fick företag att börja överväga andra typer av incitamentsprogram som kunde hjälpa till att rekrytera och behålla anställda. RSU blev särskilt populärt. Det hade tidigare ofta reserverats för ledningen och tilldelades nu anställda på alla nivåer.

 

Vi anser att RSU är bra instrument när ditt huvudsyfte är att locka eller ”låsa” nyckelpersoner under en längre tid. RSU får man oavsett hur det går för företaget och det finns inga specifika mål knutna till intjänandet utöver att personen måste jobba kvar i företaget.

 

Mycket av kritiken mot RSU är att detta kan betraktas som en gratisförmån och aktieägarna föredrar att programmen är kopplade till företagets eller personens prestationer.

 

De administrativa kostnaderna för arbetsgivaren är minimala, eftersom det inte finns några faktiska aktier att hålla reda på. Och eftersom aktierna inte ska tilldelas förrän inlösentidpunkten skjuts även en utspädning av aktierna upp.

 

Lite om skatter

 • Vid inlösen fastställs ett verkligt marknadsvärde – vanligtvis aktiekursen vid tidpunkten för överlåtelsen av aktierna. De betraktas sedan som lön, och värdet på de mottagna RSU:erna beskattas som lön. Det innebär att om aktiekursen vid tidpunkten för överlåtelsen är 100 kronor och du betalar 40 procent i skatt redovisas 100 kronor som lön och din skatt blir 40 kronor.
 • Det är också möjligt att hålla inne en del av aktierna för att täcka inkomstskatten.

I båda alternativen ovan kan de erhållna aktierna som regel handlas fritt.

 

 

Fördelar med RSU:

 • Till skillnad från optioner som kan förfalla utan att ha något värde kommer RSU:er alltid att ha ett värde baserat på den underliggande aktien. Därför är instrumentet en bra mekanism för att se till att dina nyckelresurser har en stor fördel av att stanna i företaget och att det kan innebära en stor nackdel att lämna företaget.
 • RSU är riskfritt och ingen beskattning sker förrän vid tidpunkten för inlösen. De ger också ett upplevt värde när aktien fluktuerar i värde och innebär inte några förhandsinvesteringar för den anställda eller företaget.
 • RSUer är i likhet med optioner bara ett avtal innan de omvandlas till en faktisk aktie, vilket gör hanteringen administrationsmässigt effektiv. Man behöver ingen struktur för aktiekonton etc. innan RSU:erna blir till faktiska aktier (observera dock redovisningshantering enligt IFRS).

 

 

Nackdelar med RSU:

 • Ingen nackdel för deltagarna (kan dock betraktas som en nackdel av ägarna).
 • Inga prestationselement utöver att jobba kvar i företaget.
 • Inkomstskatt för deltagare (och arbetsgivaravgifter för företaget) på värdet vid tidpunkten för överlåtelsen. Vid god kursutveckling kunde det ha varit fördelaktigt i skattehänseende att överlåta aktien tidigare.
 • I scenarier där aktiekursen går upp betydligt kommer en RSU:er ge lägre vinst än optioner, eftersom man oftast får fler optioner än RSUer.
 • Så länge instrumentet är en RSU ger det normalt ingen rösträtt.

 

LATEST

Read more of our articles

Vad är incitamentsprogram?

Ett välstrukturerat incitamentsprogram ska säkerställa dels långsiktiga bidrag till ett(...)

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
 • Free demo
 • Easy equity program rollout
 • Worry-free administration and accounting