oktober 12. 2022

Förändringar i befintliga aktieincitamentsprogram

Den här artikeln belyser några av dessa frågor och ger tips om hur du går tillväga för att göra ändringar i aktiebetalningsprogrammet.

Kursutvecklingen går inte alltid som man hade tänkt sig. Då kanske du inser att strukturen på aktiebetalningsprogrammet inte är optimal.

 

*Det är viktigt att notera att varje ärende måste behandlas separat och att det ofta rekommenderas att involvera en advokat för att säkerställa att man agerar i enlighet med gällande lag.

 

Vad kan vara fel med ditt aktiebetalningsprogram?

Aktiebetalningsprogrammet kan ha varit väl anpassat till lokalerna vid tillkomsten. Då kan utvecklingen ha ändrat förutsättningarna:

 

 • Lösenpriset för optionerna är mycket högre än aktiekursen. Du inser att det är mycket osannolikt att aktiekursen kommer att överstiga inlösenpriset innan optionen löper ut.
 • Bolaget befinner sig i en situation som innebär att aktier inte kan eller bör säljas för att täcka inlösenpriset och/eller skatten (se artikel om finansiering av inlösenpriset och skatt).
 • Det finns behov av att ändra tidsaspekterna i aktielöneprogrammet, till exempel för att "projektet" har tagit längre tid än först antagit, eller man inser att det inte är möjligt att överlåta aktierna före ett senare datum.
 • Målen förknippade med prestationsaktierna är inte längre relevanta, eller så kanske du upptäcker att de inte var realistiska i första hand (se artikel om prestationsaktier).

Vi får ofta frågor som rör sådana utmaningar. Är det möjligt att göra ändringar? Vilka redovisningsmässiga konsekvenser kan detta få? Men det är också delvis relevant för flera andra typer av instrument.

 

Vi diskuterar främst dessa frågor här mot bakgrund av optionsprogram för anställda (Läs mer om optioner). But it is also partly relevant for several other types of instruments.


Låt oss komma till svaren.

 

 

Är det möjligt att göra ändringar i aktiebetalningsprogram?

Är det möjligt att göra ändringar i aktiebetalningsprogram?
Oftast ja. Så länge den föreslagna förändringen inte är negativ för deltagaren (i så fall måste den accepteras individuellt - något vi rekommenderar i alla fall). Vidare måste du ha överblick över bolagsstämmasbeslutet för programmet, då du inte kan göra ändringar som strider mot detta (det måste i så fall vara upp till en ny bolagsstämma). När du har kontroll över allt detta kan ändringen som huvudregel godkännas av styrelsen.

 

Noter att detta förutsätter att bolagsstämman har antagit ett program med definierade övergripande ramar, samt att det är styrelsen som genomför och "äger" programmet. Det kan också hända att det finns information i planeringshandlingar, "Villkor" eller avtalshandlingar som spelar in och gör processen antingen enklare eller mer komplicerad.

 

 

Hur kommer förändringar att påverka kontona?

Företag som inte för bokföring i enlighet med IFRS (redovisningsstandarden som används av norska börsbolag) verkar utan redovisningskostnader relaterade till deras aktielöneprogram. Då blir det heller inga kostnader för att ändra programmet (utöver eventuell högre arbetsgivaravgift till följd av högre vinster).

 

Om du däremot bokför enligt IFRS kommer en förändring av programmet med största sannolikhet att medföra ökade kostnader.

 

Om du till exempel ökar optionernas livslängd - dvs flyttar utgångsdatumet framåt i tiden - måste du göra en beräkning enligt värderingsmetoden Black and Scholes, med "gammalt" och "nytt" förfallodatum (eller förväntad inlösen) datum) för att identifiera mervärdet/kostnaden för ändringen. Detta övervärde ska kostnadsföras från ändringsdagen till intjänandedagen.

 

Samma princip gäller om du sänker inlösenpriset. Du gör sedan en beräkning med "gamla" och "nya" lösenkursen och anger sedan övervärdet/kostnaden i tidsperioden från ändringsdatum till intjänandedatum.

 

Denna princip, där du adderar värdeökningen till kostnaderna och bär denna ökning över den återstående intjänandeperioden, gäller för de flesta modifieringar.

 

 

Hur kommer förändringar att påverka kontona?

Här finns inga rätta svar.

 

Om det utifrån aktiekursen vid tilldelningstidpunkten ställdes krav på att lösenpriset skulle vara till exempel 10 euro – utifrån en förväntan om att om aktieägarna tjänar pengar så kommer även de anställda att tjäna pengar – då sänkning av inlösenpriset till 3 euro baserat på aktiekursen ett år senare sannolikt kommer att möta motstånd från aktieägarna.

 

Samtidigt ska företaget alltid ha blicken på framtiden. Du ska se till att attraktiva och viktiga medarbetare har goda incitament att stanna kvar och göra det arbete som behövs för att nå företagets mål.

 

Med dessa två motsättningar i åtanke måste man utifrån bolagets historia och synsätt påbörja en process som förhoppningsvis landar en lösning där aktieägarna inte känner att de bara "ger och ger", utan som ger känslan av att aktieägarna dela intressen med ledningen framöver.

 

Några metoder för detta kan vara:


 • Sänk inte lösenpriset ända ner till marknadspriset.
 • Ta bort några alternativ. Till exempel genom att göra en beräkning av optionens värde med det gamla lösenpriset och en beräkning med det nya lösenpriset – och sedan hitta ett nytt nummer som ger samma totala värde på optionspaketet. Detta för att kompensera för att du inte uppnått "gamla mål", men samtidigt säkerställa att de alternativ du står kvar med har en möjlighet att ge ett visst värde. Här är det viktigt att notera att den totala ersättningen måste vara genomtänkt då det snabbt kan finnas ett mycket lågt antal alternativ kvar.

 

Hur går jag tillväga för att genomföra ändringarna i aktielöneavtalet?

För att ta sig igenom den här typen av förändring är det ofta viktigt med goda förberedelser. Några nyckelelement kan vara:

 

 • Undersök vad andra i liknande situation har gjort och ta med detta i utvärderings- och beslutsunderlaget.
 • Beräkna vilka konsekvenser ändringarna får, gärna med känslighetsanalyser för olika alternativ och scenarier.
 • Samordna förslaget och sparra med nyckelpersoner både internt och externt för att säkerställa att förslaget tar hänsyn till syftet med programmet. Har du en egen ersättningsnämnd är det såklart viktigt att diskutera förändringarna här. Sedan gör man ett genomarbetat material och argumentation utifrån punkterna ovan så att det kan övervägas och – förhoppningsvis – antas av styrelsen.

 

 

Gillar du det du har läst? Prenumerera nedan och följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad med våra blogginlägg!

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
 • Free demo
 • Easy equity program rollout
 • Worry-free administration and accounting