august 31. 2022

Hva er en RSU?

Her går vi i detalj på det mest kraftige innbindende elementet i aksjelønnsverden – RSU.

 

Motiver nøkkelansatte i både gode og dårlige tider

Options usually have an vesting period, as well as an expiration date. The employee must exercise the option in the period between the vesting date and the expiration date. The option also has an exercise price (also often called a redemption price and strike), which is a pre-agreed price for which the shares can be purchased. It is usually a condition that the employee works in the company from the option is granted until an vesting date (vesting date) in order to have earned the right to the option. This means that the participant as a general rule does not lose the option if he / she quits after this. The employee can exercise this right from the time of vesting until the options expire.

En Restricted Share Unit – eller lovnad om en gratis aksje en gang i fremtiden – er en type aksjelønn.

 

En Restricted Share Unit (RSU) kan ses på som en opsjon med en innløsningskurs på null (evt. kun nominell verdi på aksjen), som innebærer at rettigheten til å motta aksjene gis ved avtaleinngåelse. Men aksjene kan ikke disponeres før de overføres til den ansatte på en avtalt dato. Dette betyr at RSU har alle de samme elementene som en opsjon, men at der opsjonen mister sin insentiverende effekt i et svakt marked, så vil RSUen opprettholde sin motiverende effekt fordi den forblir «in the money». Så lenge selskapet har en viss verdi, vil en RSU uansett ha en viss verdi ved innløsning.

 

Før de store finansskandalene i selskaper som Enron og WorldCom i USA på midten av 2000-tallet, var aksjeopsjoner den foretrukne formen for aksjelønn. Skandalene og flere tilfeller av skattesvindel gjorde at selskaper begynte å vurdere også andre typer aksjelønn som kunne bidra til rekruttering og holde på ansatte. Særlig populært ble RSUer. Disse hadde tidligere gjerne vært forbeholdt ledelse, og ble nå tildelt ansatte på alle nivåer.

 

Vi anser RSU’er som gode instrumenter når ditt hovedpoeng er å tiltrekke eller “binde inn” nøkkelansatte over en lengre periode. RSU’er mottar man uavhengig av hvordan selskapet gjør det og det er ingen spesifikke mål knyttet til opptjeningen utover det å forbli i din stilling.

 

Mye av kritikken rettet mot RSU’er er at det dette kan anses som en “gratis lunsj”, og aksjonærer like ofte at programmer i større grad er knyttet til selskapets eller personens prestasjoner.

 

Administrasjonskostnadene for arbeidsgiver er minimale ettersom det ikke finnes noen faktiske aksjer å følge med på. Og fordi aksjene ikke skal tildeles før innløsningstidspunktet, utsetter man også en utvanning av aksjene.

 

Litt om skatt

 • Ved innløsning settes en ‘fair market value’ – typisk aksjekurs på overføringstidspunktet på aksjene. De regnes da som lønn, og verdien på RSU’ene som mottas skattes som lønn. Det vil si at dersom aksjekursen på overføringstidspunktet er 100 kroner, og du skatter 40%, så blir du 100 kroner innrapportert som lønn og 40 kroner blir din «skatteregning».

 • Det er også mulig å holde tilbake en andel av aksjene for å dekke inntektsskatten.

 

I begge nevnte alternativene kan aksjene som mottas, som hovedregel omsettes fritt.

 

Fordeler med RSU

 • I motsetning til opsjoner som kan utløpe uten å ha noen verdi, vil RSUer alltid ha en verdi basert på den underliggende aksjen. Dette fører til at instrumentet er en super mekanisme for å sørge for at dine nøkkelressurser har en stor oppside i å bli værende, og en potensiell stor nedside ved å slutte.
 • RSUer er risikofrie og beskattes det vil ikke skje noe beskatning før innløsningstidspunktet. De gir opplevd verdi også når aksjen svinger i verdi i, og innebærer ingen forhåndsinvesteringer for den ansatte eller selskapet.
 • Det at RSUer, som opsjoner, ikke er noe annet enn en avtale før de blir til en faktisk aksje, gjør at det er administrasjonsmessig effektivt å administrere. Man trenger ingen struktur for aksjekontoer etc. før RSU’ene blir til faktiske aksjer (merk dog regnskapshåndtering under IFRS).

 

Ulemper med RSU

 • Ingen nedside for deltagere (kan da anses som ulempe blant eiere)
 • Ingen prestasjonselementer utover det å bli i sin stilling
 • Inntektsskatt for deltager (og arbeidsgiveravgift for selskapet) på verdien ved overføringstidspunkt. Gitt god aksjekursutvikling ville det vært skattemessig fordelaktig å overføre aksjen tidligere
 • I scenarioer der aksjekurs går vesentlig opp vil RSUer gi lavere gevinst enn ved opsjoner da man typisk mottar flere opsjoner enn RSUer
 • Som hovedregel ingen stemmerett i perioden instrumentet er en RSU

 

 

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
 • Free demo
 • Easy equity program rollout
 • Worry-free administration and accounting