oktober 12. 2022

Ændringer i eksisterende aktielønsprogrammer

Denne artikel belyser nogle af disse spørgsmål og giver tips til, hvordan du går videre for at foretage ændringer i aktiebetalingsprogrammet.

Aktiekursudviklingen går ikke altid, som man havde forestillet sig.  Måske indser du, at strukturen i aktieprogrammet ikke er optimal.

 

* Det er vigtigt at bemærke, at hver enkelt sag skal behandles særskilt, og at det ofte anbefales at inddrage en advokat, og dermed sikre at man handler i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Hvad kan der være galt med dit aktielønsprogram?

Aktielønsprogrammet kan da det blev udarbejdet være tilpasset omstændigheder.

 

Udviklingen kan ændre på betingelserne:

 • Udnyttelseskursen på optionerne / warrants er langt højere end aktiekursen. Du indser, at det er meget usandsynligt, at aktiekursen vil overstige indløsningskursen, før optionen udløber.
 • Selskabet er i en situation, der betyder, at aktier ikke kan eller bør sælges til dækning af indløsningskurs og/eller skat (se artikel om finansiering af indløsningskurs og skat).
 • Der er behov for at ændre tidsaspekterne af aktieaflønningsprogrammet, fx fordi "projektet" har taget længere tid end først antaget, eller det er indset, at det ikke er muligt at overdrage aktierne før et senere tidspunkt.
 • Målsætningerne knyttet til præstationsaktierne er ikke længere relevante, eller du kan opleve, at de ikke var realistiske i første omgang (se artiklen om præstationsaktier).

Vi modtager ofte spørgsmål i forbindelse med sådanne udfordringer. Er det muligt at lave ændringer? Hvilke regnskabsmæssige konsekvenser kan det have? Hvordan vil ejere og interessenter se på en sådan ordning?

 

Disse problemstillinger diskuterer vi hovedsageligt her i lyset af optionsordninger for medarbejdere (Læs mere om Optioner).Men det er til dels også relevant for flere andre typer af instrumenter.


Lad os komme til svarene.

 

Er det muligt at foretage ændringer i aktielønsprogrammer?

Oftest ja. Så længe den foreslåede ændring ikke er negativ for deltageren (i så fald skal den accepteres individuelt - noget vi i hvert fald anbefaler). Ydermere skal du have overblik over generalforsamlingsbeslutningen for programmet, da du ikke kan lave ændringer, der er i modstrid hermed (det skal i så fald være op til en ny generalforsamling). Når du har styr på alt dette, kan ændringen som hovedregel godkendes af bestyrelsen.

 

Bemærk, at dette forudsætter, at generalforsamlingen har vedtaget et program med fastlagte overordnede rammer, og at det er bestyrelsen, der gennemfører og "ejer" programmet. Det kan også ske, at der er oplysninger i planlægningsdokumenter, "Vilkår" eller aftaledokumenter, der spiller ind og gør processen enten enklere eller mere kompliceret.

 

Hvordan vil ændringer påvirke regnskabet?

 

Virksomheder, der ikke fører regnskaber i overensstemmelse med IFRS (regnskabsstandarden, der anvendes af mange børsnoterede selskaber), opererer uden regnskabsmæssige omkostninger forbundet med deres aktielønsprogram. I et sådan tilfælde vil der heller ikke være omkostninger ved at ændre programmet (udover eventuelt højere arbejdsgiverbidrag som følge af højere overskud).


Fører du derimod regnskab efter IFRS, vil en ændring af programmet højst sandsynligt medføre øgede omkostninger.


Hvis du for eksempel forlænger optionernes levetid - altså flytter udløbsdatoen frem i tid - skal du lave en beregning efter værdiansættelsesmetoden Black and Scholes, med "gammel" og "ny" udløbsdato (eller forventet indløsning dato) for at identificere merværdien/omkostningerne ved ændringen. Denne merværdi skal udgiftsføres fra ændringsdatoen til retserhvervelsesdatoen.


Det samme princip gælder, hvis du sænker indløsningsprisen. Du laver herefter en beregning med den "gamle" og "nye" indløsningskurs og indtaster herefter merværdien/omkostningen i tidsperioden fra ændringsdatoen til retserhvervelsesdatoen.


Dette princip, hvor du tilføjer værdistigningen til omkostningerne og bærer denne stigning over den resterende optjeningsperiode, gælder for de fleste modifikationer.

 

Hvordan påvirker ændringer i programmet ejere og andre interessenter?

Her er der ingen rigtige svar.

Hvis der ud fra aktiekursen på tildelingstidspunktet blev stillet krav om, at indløsningskursen fx skulle være 10 DKK - med en forventning om, at såfremt aktionærerne tjener penge, så vil medarbejderne også tjene penge - så vil en reduktion af indløsningskursen til 3 DKK baseret på aktiekursen et år senere, sandsynligvis møde modstand fra aktionærerne.

Samtidig skal virksomheden altid have blikket rettet mod fremtiden. Du skal sikre, at attraktive og vigtige medarbejdere har gode incitamenter til at blive og udføre det arbejde, der skal til for at nå virksomhedens mål.


Med disse to modsætninger in mente skal man med udgangspunkt i virksomhedens historie og ståsted påbegynde en proces, der forhåbentlig lander en løsning, hvor aktionærerne ikke føler, at de bare "giver og giver", men som giver følelsen af, at aktionærerne dele de samme interesser med ledelsen fremadrettet.

 

Nogle metoder til dette kan være:


 • Sænk ikke indløsningskursen helt ned til markedsprisen.
 • Tag nogle muligheder væk. Eksempelvis ved at lave én udregning af optionens værdi med den gamle indløsningskurs og én udregning med den nye indløsningskurs – find et nyt tal, der giver samme samlede værdi på optionspakken. Dette for at kompensere for, at du ikke har opnået de "gamle mål", men samtidig sikre, at de muligheder, du står tilbage med, giver mulighed for at give noget værdi. Her er det vigtigt at bemærke, at den samlede kompensation skal gennemtænkes, da der hurtigt kan være et meget lavt antal muligheder tilbage.

 

 

Hvordan går jeg videre for at implementere ændringerne i aktielønsaftalen?

 

For at komme igennem denne type forandringer er det ofte vigtigt med en god forberedelse. Nogle nøgleelementer kan være:

 

 • Undersøg, hvad andre i lignende situationer har gjort, og medtag dette i evaluerings- og beslutningsgrundlaget.
 • Beregn de konsekvenser ændringerne vil have, gerne hvor der medtages forskellige alternativer og scenarier.
 • Sparring med nøglepersoner både internt og eksternt for at sikre, at forslaget hele tiden tager  tager højde for programmets formål. Har du dit eget kompensationsudvalg, er det naturligvis vigtigt at drøfte ændringerne her. Herefter kan en beslutning forhåbentlig vedtages af i bestyrelsen.

 

 

Kan du lide det du har læst? Abonner nedenfor, og følg os på sociale medier for at holde dig opdateret med vores blogindlæg!

LATEST

Read more of our articles

Do you want to stay in the loop?

Sign up for our newsletter!

Unlock your share-based payments potential today!

Book a meeting with us, and you will learn the secrets of incentivizing your employees with equity in no time.
 • Free demo
 • Easy equity program rollout
 • Worry-free administration and accounting